obiectiveObiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea inserției pe piața muncii în domenii profesionale relevante specializării studiate și propriului set de competențe, prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă a 5.000 de studenți ca urmare a participării la un program integrat de consiliere și orientare profesională.

Acest proiect își propune să crească oportunitățile de acces pe piața muncii pentru 5.000 de persoane, din grupul țintă de 1.650.000 de persoane propus pentru POSDRU în perioada de programare 2007-2013. Raportat la indicatorii stabiliți prin Documentul Cadru de Implementare a POSDRU, în perioada 2007-2013, proiectul propus raspunde în proporție de 1,6% indicatorului de 313.839 persoane care beneficiază de servicii de consiliere și orientare profesională, aferent DMI 2.1. Prin contribuția la realizarea indicatorilor POSDRU și prin natura specifică a activităților propuse, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU de a crește corelarea educației cu piața muncii.

În sprijinul obiectivului general al proiectului se definesc următoarele obiective specifice/operaționale:

O.S. 1) Creșterea adaptabilității la cerințele pieței muncii a 5.000 de studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ superior în regiunile Vest, Centru, Nord-Vest, București-Ilfov, Nord-Est și Sud-Vest, prin oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională.

O.S. 1.1) Construirea planului individual de dezvoltare profesională pentru un număr de 1.000 de beneficiari ai proiectului, selectați pe criterii ce asigură egalitatea de șanse, pentru participarea la etapa aprofundată a consilierii și orientării profesionale – sesiuni de evaluare specifică a aptitudinilor.

O.S. 2) Dobândirea de cunoștințe privind modul de organizare și funcționare a unor entități economice de către 5.000 de studenți, ca urmare a participării acestora la vizite de studiu la agenți economici reali, cu activitate relevantă pentru specializările de studiu ale beneficiarilor.

O.S. 3) Dezvoltarea capacității instituționale a universităților partenere de a furniza servicii de consiliere și orientare profesională pentru studenți, ca urmare a transferului de know-how de la partenerul privat pe durata livrării programului integrat de consiliere și orientare.

O.S. 4) Informarea publicului cu privire la atitudinile și aptitudinile profesionale ale studenților pentru facilitarea tranziției acestora de la școala la viața activă, prin elaborarea unei analize în urma participării celor 5.000 de studenți la activitatea de consiliere și orientare în carieră.

operat

Proiectul își propune să ofere servicii de consiliere și orientare profesională și acces la vizite de studiu la angajatori pentru 5.000 de studenți din regiunile Vest, Centru, Nord-Vest, București-Ilfov, Nord-Est și Sud-Vest.

Prin obiectivele specifice ale proiectului, se asigură conformitate cu obiectivul general și cele specifice ale POSDRU, Axa Prioritara 2, DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”, după cum este redat în continuare.

Domeniul Major de Intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă” își propune creșterea aptitudinilor de muncă ale studenților și, prin urmare, îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii, precum și îmbunătățirea serviciilor de orientare și consiliere profesională, stimulând, în egală măsura, dezvoltarea de acțiuni precum vizitele de studiu pentru înțelegerea mediului organizațional al entităților economice.

Proiectul de față răspunde acestor obiective prin dezvoltarea întregului set de activități în jurul serviciilor de consiliere și orientare profesională oferite unui număr de 5.000 de studenți, având ca și continuitate îmbunătățirea serviciilor de orientare și consiliere profesională oferite de instituțiile de învățământ superior, care beneficiază de transferul de know-how în domeniu, din partea Gi Group, furnizor specializat de servicii de consiliere profesională.

Suplimentar, pentru a-ți îndeplini obiectivul general, acest proiect își propune, prin unul din obiectivele specifice (OS4), să informeze publicul, și în mod particular angajatorii, din regiunile vizate cu privire la atitudinile și aptitudinile profesionale ale studenților, elaborând o analiză referitoare la cele observate în urma activităților de consiliere și orientare profesională.